COLOR SCHEME

DỊCH VỤ

TƯ VẤN

Chúng tôi tư vấn giải pháp tổng thể cho các phòng thí nghiệm sau:

 • Phòng thí nghiệm an toàn thực phẩm.
 • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường.
 • Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm Dược phẩm.
 • Phòng thí nghiệm phân tích thực phẩm dinh dưỡng.
 • Phòng thí nghiệm phân tích vật liệu.
 • Phòng thí nghiệm phân tích giấy.
 • Phòng Thí nghiệm phân tich dầu.
 • Phòng thí nghiệm phân tích than.
 • Phòng thí nghiệm phân tích độc chất.
 • Phòng thí nghiệm phân tích xi măng.
 • Phòng thí nghiệm phân tich gang, thép.

   

ĐÀO TẠO - CẤP CHỨNG CHỈ

Con người là tài sản quý giá nhất trong mọi phòng thí nghiệm. Chúng tôi cung cấp toàn diện, đào tạo và chứng nhận chuyên nghiệp thông qua một loạt các địa điểm thuận tiện cho khách hàng: trực tuyến, tại chỗ hoặc tại một trong những học viện đào tạo trên toàn thế giới của các Nhà cung cấp.

Các kiến thức thực tế giúp khách hàng có thể dễ dàng tiếp thu và áp dụng một cách nhanh chóng, bất cứ những gì khách hàng cần như các kiến thức cơ bản, bảo trì thiết bị, hoặc tối ưu hóa một ứng dụng hoặc quá trình. Các cán bộ kỹ thuật hàng đầu sẽ cho khách hàng đảm bảo kết quả tối ưu tại nơi làm việc.

LẮP ĐẶT - SỬA CHỮA

Cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì và sửa chữa các loại máy móc sau:

 • Sắc ký (GC, LC, IC)
 • Khối phổ (GC/MS, LC/MS, IRMS, HRMS, ICP/MS)
 • Phân tích nguyên tố (CHONS, OES, XRF, XRD, AAS, ICP)
 • Quang phổ hồng ngoại (FT-IR), hồng ngoại gần (NIR) và Raman